บทนำความสำคัญต่อ 3อ สุขภาพ

สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตสุขภาพมิใช่เพียงหมายถึงการปราศจากโรคเท่านั้น แต่หมายถึงสุขภาวะอันสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย จิต ใจ และสังคม สุขภาพทางร่างกาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ หรือถึง แม้มีโรคประจาตัวหรือมีความพิการเกิดขึ้น ก็ยังสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติ สุขภาพทางจิตใจหมายถึงการมีสขุภาพจิตดีมีจิตใจที่เป็นสุขหรือมีความทุกข์ใจความวุ่นวายใจน้อยที่สุด สุขภาพทางสังคม หมายถึง การดารงชีวิต อยู่ในสังคมและครอบครัวอย่างมีความสงบสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างประสานกลมกลืนหรือมีความขัดแย้งน้อยที่สุด

การมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง ด้วยการให้ความใส่ใจ และลงมือปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอในชีวิต ประจาวัน

หลักสูตรของบทเรียนนี้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ร้บความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดย ครอบคลุม 3 ปัจจัยหลักที่เป็นองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี คือ อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์ (3อ)

อาหาร การบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลดีต่อสขุภาพทั้งในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณ ค่าทางโภชนาการ ความสะอาด และความปลอดภัย

ออกกำลังกาย การออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า จิต ใจสงบ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมีผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สามารถป้องกันและรักษาโรคต่างๆ

อารมณ์ หมายถึงการฝึกฝนบ่มเพาะให้มีจิตใจและอารมณ์ที่ดีรวมทั้งรู้จักคลายความเครียดลดความวิตก กังวล ความทกุ ข์ใจซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีจึงจำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้ง 3อ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และต้องลงมือปฏิบัติพร้อมๆกันไปอย่างสม่ำเสมอ