อารมณ์

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของอารมณ์ เพราะในแต่ละช่วงวัยของเรา จะมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เกิดขึ้นเสมอ ในหลักสูตรจึงได้แบ่งอารมณ์ออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ อารมณ์ในช่วงหญิงตั้งครรภ์ อารมณ์ในช่วงวัยรุ่น และอารมณ์ในช่วงวัยผู้ใหญ่ถึงสูงอายุ โดยแต่ละวัย จะประกอบไปด้วยอารมณ์ที่มักจะเกิดขึ้นของแต่ละวัย และคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ซึ่งความรู้พื้นฐานที่ควรทราบนี้ ได้ถูกรวบรวมอยู่ในหลักสูตรนี้แล้ว!!