ออกกำลังกาย

เกี่ยวกับบทเรียนนี้

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของการออกกำลังกาย เพราะนอกจากการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์แล้ว การออกกําลังกายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและจําเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี
เนื้อหาในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลประโยชน์ของการออกกำลังกาย ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายต่ออวัยวะต่างๆ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และการเตรียมตัวเพื่อออกกำลังกาย ซึ่งความรู้พื้นฐานที่ควรทราบนี้ ได้ถูกรวบรวมอยู่ในหลักสูตรนี้แล้ว!!