เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพผ่าน บทเรียนออนไลน์
สุขภาพที่ดี เริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง

การมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องเกิดจากการกินอาหารที่ดี การออกกำลังกาย อย่างพอเพียง และการมีอารมณ์ที่แจ่มใส หลักสูตรของเราจึงครอบคลุม ทั้งเรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ เสริมสร้างความรู้ด้าน สุขภาพที่มุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

อาหาร

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของอาหารการกินและโภชนาการกับสุขภาพ

ออกกำลังกาย

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของการออกกำลังกาย

อารมณ์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ในเรื่องของการอารมณ์